Fördelarna med hyggesfritt skogsbruk: Biologisk mångfald, klimatnytta och ekonomi

Traditionellt skogsbruk, med storskaliga kalhyggen, har kritiserats för dess negativa effekter på skogens ekosystem och långsiktiga hälsa. Som alternativ har hyggesfria metoder, även kända som kontinuitetsskogsbruk, vunnit mark. Med hyggesfria metoder bevarar man skogens naturliga struktur och biologiska mångfald, vilket säkerställer att våra skogar förblir en värdefull resurs för framtida generationer.

Vad är hyggesfritt skogsbruk?


Hyggesfritt skogsbruk innebär att man avverkar skog i mindre omfattning och på ett sätt som bevarar skogens naturliga struktur och biologiska mångfald. I stället för att avverka hela områden på en gång, plockas enstaka träd eller mindre grupper av träd ut med jämna mellanrum. Detta minskar störningen av skogens ekosystem och främjar en mer naturlig utveckling. Det innebär i praktiken att vi i största möjliga utsträckning använder oss av hyggesfria metoder och skonsamma avverkningsmetoder. 

Vilka fördelar finns med hyggesfritt skogsbruk?


 • Bevarande av biologisk mångfald: Genom att undvika storskaliga avverkningar bevaras den biologiska mångfalden i skogen, vilket gynnar en rikare flora och fauna.
   
 • Minskad erosion och vattenavrinning: Hyggesfritt skogsbruk reducerar risken för erosion och översvämningar genom att bibehålla skogens täckning och struktur. Vattenretentionen förbättras och vattenavrinningen minskar.
   
 • Bättre klimatpåverkan: Kontinuitetsskogsbruk bidrar till att minska skogens klimatpåverkan genom att bevara skogens förmåga att binda koldioxid och bevara markens kolreserver.
   
 • Ekonomisk lönsamhet på lång sikt: Även om hyggesfria metoder innebär mer initial planering och arbete, kan de vara ekonomiskt fördelaktiga på lång sikt. Skogens produktivitet och värde bevaras över tid.


Vanliga hyggesfria metoder inkluderar:


 • Blädning: De största och mest mogna träden plockas ut ur skogen med jämna mellanrum, några i taget.
   
 • Luckhuggning: Mindre områden, så kallade luckor, huggs ut i skogen och lämnas sedan att växa igen av sig själva.
   
 • Selektiv avverkning: Träden avverkas utifrån deras kvalitet och egenskaper, oavsett ålder.
   
 • Skärmträdshuggning: Gamla träd lämnas kvar som frökällor och för att gynna den biologiska mångfalden.


Utmaningar med hyggesfritt skogsbruk:

Även om det finns många fördelar med hyggesfritt skogsbruk finns det även utmaningar som skogsbrukare bör vara medvetna om:

 • Lägre avverkningsvolym: Hyggesfritt skogsbruk kan i vissa fall ge en något lägre avverkningsvolym per hektar jämfört med kalhyggen.
   
 • Ökade kostnader: Skogsskötsel med hyggesfria metoder kan vara mer arbetsintensiv och kräva mer planering, vilket kan påverka kostnaderna.
   
 • Kunskapsbehov: Hyggesfritt skogsbruk ställer högre krav på skogsbrukarens kunskap och planering för att säkerställa en god skogshälsa och lönsamhet.


Hyggesfria metoder för skogsbruk erbjuder en mer skonsam och ekologiskt ansvarsfull metod för att utnyttja skogens resurser. Genom att bevara skogens mångfald och hälsa kan dessa metoder bidra till att säkerställa att våra skogar förblir en värdefull resurs för framtida generationer. Att omfamna hyggesfria metoder kan spela en viktig roll i att bevara och skydda våra skogsekosystem för framtiden.

Ny råvaruchef förstärker Markskoningsgruppen